ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ VIDEOS ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ VIDEOS ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Η Χ. Λεβαντής Ε. Γεωργακάκη ΟΕ (Hair Plus Academy) έχει δημιουργήσει μία σειρά από videos, όπου αποτυπώνονται υπό τη μορφή σεμιναρίου (θεωρία) τεχνικές περιποίησης κόμης ειδικών εφαρμογών αισθητικής, ονυχοπλαστικής κλπ συνοδευόμενα από videos παρουσίασης των σεμιναρίων που συνδυάζουν διαφάνειες  και βιντεοσκοπημένη εισήγηση.

            Το σύνολο των ως άνω βίντεο είναι διαθέσιμο και παρέχεται από την Hair Plus Academy (πάροχος) στον δικτυακό τόπο www.hairplus.gr. Ο πάροχος στα πλαίσια της βασικής τους εκπαίδευσης παραχωρεί κατ’ επιλογή του εκπαιδευτή τους, στους εκπαιδευόμενους, μέσω της ιστοσελίδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, άδεια πρόσβασης με δικαίωμα χρήσης/παρακολούθησης του περιεχομένου συγκεκριμένων βίντεο, με σκοπό την online εκπαίδευσή τους στην «θεωρία» με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, όπως αποτυπώνεται στις επιμέρους συμφωνίες τους με την Hair Plus Academy.

            Μετά την ολοκλήρωση της online παρακολούθησης συγκεκριμένων βίντεο/σεμιναρίων (θεωρία) που θα γίνεται καθ’ υπόδειξη των εκπαιδευτών της hair plus, οι εκπαιδευόμενοι θα εξετάζονται γραπτώς και στη συνέχεια θα ολοκληρώνουν την αντίστοιχη πρακτική στους χώρους της σχολής. Οι εκπαιδευτικές ώρες της πρακτικής άσκησης ποικίλουν ανάλογα με το εκάστοτε αντικείμενο της εκπαίδευσης.

            Μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένης θεματικής ενότητας (θεωρία και πρακτική) θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης/παρακολούθησης επόμενης θεματικής ενότητας  μέχρι και την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών του εκπαιδευόμενου.

            Η ως άνω δυνατότητα χρήσης των videos παρέχεται στους εκπαιδευόμενους υπό την προϋπόθεση ότι είναι οικονομικά ενήμεροι όσον αφορά την καταβολή των διδάκτρων τους.

            Οι εκπαιδευόμενοι, με την ίδια ως άνω διαδικασία, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαφορετική θεματική ενότητα των videos σε συνεννόηση με τη σχολή στα πλαίσια της βασικής τους εκπαίδευσης σε άλλο τομέα.

            Η δυνατότητα άδειας χρήσης των  videos εκτός των πλαισίων του εκπαιδευτικού προγράμματος της την Hair Plus Academy παρέχεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στους Γενικούς Όρους χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

            Ο αδειούχος προκειμένου να κάνει χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες ταυτοποίησης που απαιτούνται για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του ως εξουσιοδοτημένου χρήστη. Η πρόσβαση στο συμφωνηθέν περιεχόμενο βάσει της παρούσας συμφωνίας εξαρτάται από την εκ μέρους του αδειούχου συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής.

            Ο αδειούχος οφείλει προηγουμένως να έχει αποκτήσει με δικό του κόστος όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό μαζί με όλες τις σχετικές άδειες χρήσης λογισμικού που απαιτούνται για την απευθείας πρόσβαση στο συμφωνημένο περιεχόμενο.

            Η περίοδος πρόσβασης στο συμφωνηθέν περιεχόμενο είναι καθημερινή και επί 24ώρης βάσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόσβασης ο πάροχος παραχωρεί στον αδειούχο την απεριόριστη μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης στο σύνολό του ή μέρους του συμφωνηθέντος περιεχομένου μόνο για σκοπούς μελέτης και κατάρτισής του στα πλαίσια της εκπαίδευσής του

            Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόσβασης, ο αδειούχος δικαιούται να έχει πρόσβαση στον διακομιστή (server) του παρόχου για τη απεριόριστη χρήση του συμφωνηθέντος περιεχομένου και για προβολή αυτού.

            Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του παρόχου η οποιαδήποτε χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή για εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του www.hairplus.gr.
            Ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει ηλεκτρονικά το συμφωνηθέν περιεχόμενο και να εκτυπώνει αντίγραφα του περιεχομένου καθώς και να προβάλει ή να διανείμει οποιοδήποτε  το συμφωνηθέν περιεχόμενο σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του Διαδικτύου

            Ο αδειούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασης/αριθμού αναγνώρισης που θα λάβει από τον πάροχο προς χρήση και υποχρεούται να τον τηρεί μυστικό και να μην προβαίνει σε αποκάλυψή του προς τρίτους, ευθυνόμενος σε αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του παρόχου από τη μη ορθή χρήση του από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
            Ο αδειούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον www.hairplus.gr ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση του περιεχομένου του www.hairplus.gr από τον αδειούχο, βαραίνει αποκλειστικά τον Αδειούχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  – ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

            Ο πάροχος οφείλει:

            Να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να θέσει στη διάθεση του αδειούχου το συμφωνηθέν περιεχόμενο μέσω του Παγκοσμίου Ιστού καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόσβασης για απεριόριστη χρήση.

            Να εξασφαλίσει ότι ο διακομιστής του διαθέτει επαρκή ικανότητα και ταχύτητα σύνδεσης για να παρέχει στον αδειούχο μια ποιότητα υπηρεσιών συμβατή με τα ισχύοντα πρότυπα στον κλάδο παροχής πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση στον Παγκόσμιο Ιστό.

            Να προβεί σε όλες τις δυνατές απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση του αδειούχου στο συμφωνηθέν περιεχόμενο το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας του www.hairplus.gr.

            Η πρόσβαση στο συμφωνηθέν περιεχόμενο παρέχεται καθημερινά επί 24ώρου βάσεως, εκτός από περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους για λόγους συντήρησης ή άλλων τεχνικών επεμβάσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία τους, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως στον αδειούχο, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του παρόχου (όπως ενδεικτικά η διακοπή της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, η διακοπή ηλεκτροδότησης κ.λπ.).

            Ο πάροχος, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος www.hairplus.gr, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός του τόπος www.hairplus.gr καθώς και ο διακομιστής (server) μέσω του οποίου παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του www.hairplus.gr στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

            Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους (όπως ενδεικτικά links, hyperlinks ή διαφημιστικά banners) παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών πλην όμως ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο www.hairplus.gr. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του δικτυακού τόπου www.hairplus.gr βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

            Η ιστοσελίδα www.hairplus.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Hair Plus Academy. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Hair Plus Academy, το ηλεκτρονικό της κατάστημα και τα προϊόντα της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Hair plus, προστατεύονται δε από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Ο αδειούχος και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες-προστηθέντες αυτού δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επ΄ αυτών. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση από σας οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι σε περίπτωση προσβολής η Hair plus θα προστατεύσει άμεσα και με κάθε νόμιμο τρόπο όλα τα δικαιώματά της.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

            Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής του δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για λόγους ανωτέρας βίας, ή λόγω άλλης αιτίας που είναι εκτός του ελέγχου του και δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του, εφόσον δεν μπορούσε να αποφευχθεί με την άσκηση της δέουσας προσοχής και επιμέλειας από πλευράς του. Σε κάθε περίπτωση πάντως που επέρχεται τέτοιο γεγονός κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταβάλει ανά πάσα στιγμή εύλογες προσπάθειες ώστε να εκπληρώσει εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

            Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει οποτεδήποτε την παρούσα συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος μόνο στην περίπτωση που το τελευταίο έχει διαπράξει από αποκλειστική δική του ευθύνη ουσιώδη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας αρχίσουν την επομένη ημέρα από την υποβολή σχετικής έγγραφης πρόσκλησης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

            Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.

            Ο πάροχος θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τον αδειούχο αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων και για τους εξής σκοπούς : (α) την παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης του συμφωνηθέντος περιεχομένου στον αδειούχο, (β) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τιμολόγησης και άλλες παρόμοιες εργασίες που σχετίζονται με το συμφωνηθέν Περιεχόμενο. Η παραπάνω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται μόνο από τον πάροχο για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον πάροχο μπορείτε να επισκεφτείτε  την Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού μας τόπου.

            Ο Πάροχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

            Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

            Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

          Οι παρόντες όροι διέπονται  από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει από εν λόγω χρήση εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.