ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον δικτυακό τόπο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Χρ. Λεβαντής –Ελ. Γεωργακάκη Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο  «Hair Plus Academy» με ΑΦΜ 800587183 Δ’ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης. Η Hair Plus Academy, διατηρεί και λειτουργεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το επί της οδού Εγνατίας 45 κατάστημα, όπου και η έδρα της, σύγχρονο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  επιπέδου 1 και Εργαστήριο  Ελευθέρων σπουδών, για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση κομμωτών σε τεχνικές περιποίησης κόμης, προσωπικού κομμωτηρίου, ιδιοκτητών κομμωτηρίου, τη διοργάνωση σεμιναρίων κομμωτικής, ειδικών εφαρμογών αισθητικής,  ονυχοπλαστικής και άλλων εκδηλώσεων (event) κομμωτικής.

Στον ιστότοπο www.hairplus.gr λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης υπηρεσιών κατάρτισης με videos μέσω του διαδικτύου με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης που δημιούργησε και λειτουργεί η  «Hair Plus», με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ………………… και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: ……………………

Ειδικότερα: Η Hair Plus Academy έχει δημιουργήσει μία σειρά από videos με τίτλο “look and learn online”, όπου αποτυπώνονται υπό τη μορφή σεμιναρίου τεχνικές περιποίησης κόμης ειδικών εφαρμογών αισθητικής,  ονυχοπλαστικής κλπ συνοδευόμενα από videos παρουσίασης των σεμιναρίων που συνδυάζουν διαφάνειες  Power point και βιντεοσκοπημένη εισήγηση. Τα βίντεο αφορούν επί το πλείστον επαγγελματίες του χώρου που θέλουν με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης να  εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

            Το σύνολο των ως άνω βίντεο είναι διαθέσιμα και παρέχονται από την Hair Plus (πάροχος) στον δικτυακό τόπο www.hairplus.gr. Ο πάροχος παραχωρεί στους ενδιαφερόμενους άδεια πρόσβασης με δικαίωμα χρήσης/παρακολούθησης του περιεχομένου των βίντεο, με σκοπό τη συμφωνημένη χρήση και για το συμφωνημένο χρονικό διάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν.

            Για την ενεργοποίηση κάθε παρεχόμενης άδειας ψηφιακής πρόσβασης, που σας παραχωρείται, ο πάροχος σας παραδίδει έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης/ αριθμό αναγνώρισης. Αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης/ αριθμούς αναγνώρισης υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εσείς, άλλως σύμφωνα με όσα ειδικότερα συμφωνείτε με τον πάροχο μπορείτε να επιτρέπετε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από πρόσωπα που συνδέονται με σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής (χρήστες-προστηθέντες) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρητά προβλέπονται κατωτέρω.

            Ως κάτοχος άδειας ψηφιακής πρόσβασης στα videos με τίτλο “look and learn online” και παρουσίασης εσείς ο κάτοχος άδειας (αδειούχος) υποχρεούστε να κάνετε και να εξασφαλίζετε τη χρήση κάθε τέτοιας άδειας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρητά ορίζονται στο παρόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

            Ο αδειούχος προκειμένου να κάνει χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες ταυτοποίησης που απαιτούνται για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του ως εξουσιοδοτημένου χρήστη. Η πρόσβαση στο συμφωνηθέν περιεχόμενο βάσει της παρούσας συμφωνίας εξαρτάται από την εκ μέρους του αδειούχου συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής.

            Ο αδειούχος οφείλει προηγουμένως να έχει αποκτήσει με δικό του κόστος όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό μαζί με όλες τις σχετικές άδειες χρήσης λογισμικού που απαιτούνται για την απευθείας πρόσβαση στο συμφωνημένο περιεχόμενο.

            Ο αδειούχος μετά την εγγραφή του έχει δικαίωμα να επιλέξει μεμονωμένα ένα ή όλα τα videos με τίτλο “look and learn online” ή ως «πακέτο» μαζί με την παρουσίαση που συνδυάζει διαφάνειες  και βιντεοσκοπημένη εισήγηση (συμφωνηθέν περιεχόμενο).   

            Ο αδειούχος που θα επιλέξει στο σύνολό τους (όλα ως «πακέτο» και όχι μέρος) τα ως άνω βίντεο που υπάρχουν στον δικτυακό μας τόπο θα λαμβάνει από την hair plus κατόπιν συνεννοήσεως επιπλέον 1. τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων, 2. τη σχετική θεωρία των σεμιναρίων σε μορφή σε pdf και 3. το δικαίωμα έναντι επιπλέον κόστους συμμετοχής να συμμετάσχει σε workshop που αφορά το συγκεκριμένο σεμινάριο στους χώρους της σχολής σε ορισμένες ημερομηνίες κατόπιν συνεννόησης με τον αδειούχο/ενδιαφερόμενο.

            Το δικαίωμα πρόσβασης στο συμφωνηθέν περιεχόμενο παρέχεται με την ολοκλήρωση της πληρωμής του αντίστοιχου αντιτίμου, όπως αποτυπώνεται στον ιστότοπό μας, για τη χρήση του συμφωνηθέντος περιεχομένου μέσω του δικτυακού τόπου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται, άλλως την επομένη ημέρα από την κατάθεση του ως άνω ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την hair plus.

            Η καταβολή του κόστους του αντιτίμου καλύπτει/αφορά το δικαίωμα του αδειούχου σε χρήση του συμφωνηθέντος περιεχομένου  για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα. Ο αδειούχος ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη της άδειας πρόσβασης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν δικαιούται για κανένα λόγο επιστροφή του αντιτίμου από τον πάροχο.

            Η περίοδος πρόσβασης στο συμφωνηθέν περιεχόμενο είναι καθημερινή και επί 24ώρης βάσης, ξεκινά από την ολοκλήρωση της πληρωμής κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα από την ημέρα της λήψης του μυστικού κωδικού πρόσβασης/ αριθμού αναγνώρισης από τον αδειούχο και ολοκληρώνεται/ορίζεται στις ενενήντα ημέρες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόσβασης ο πάροχος παραχωρεί στον αδειούχο την απεριόριστη μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης στο σύνολό του ή μέρους του συμφωνηθέντος περιεχομένου μόνο για σκοπούς μελέτης και κατάρτισής του με σκοπό των εμπλουτισμό των επαγγελματικών του γνώσεων. Η διάρκεια της περιόδου πρόσβασης διαρκεί και ολοκληρώνεται σε ενενήντα ημέρες ανεξαρτήτως χρήσης ή μη της άδειας πρόσβασης από τον αδειούχο κατά το ανωτέρω διάστημα.

            Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόσβασης, ο αδειούχος δικαιούται να έχει πρόσβαση στον διακομιστή (server) του παρόχου για τη απεριόριστη χρήση του συμφωνηθέντος περιεχομένου και για προβολή αυτού.

            Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του παρόχου η οποιαδήποτε χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή για εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του www.hairplus.gr.
            Ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει ηλεκτρονικά το συμφωνηθέν περιεχόμενο και να εκτυπώνει αντίγραφα του περιεχομένου καθώς και να προβάλει ή να διανείμει οποιοδήποτε  το συμφωνηθέν περιεχόμενο σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του Διαδικτύου

            Ο αδειούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασης/αριθμού αναγνώρισης που θα λάβει από τον πάροχο προς χρήση και υποχρεούται να τον τηρεί μυστικό και να μην προβαίνει σε αποκάλυψή του προς τρίτους, ευθυνόμενος σε αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του παρόχου από τη μη ορθή χρήση του από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
            Ο αδειούχος συνομολογεί και αποδέχεται ότι δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση ενός κωδικού πρόσβασης/ αριθμού αναγνώρισης από περισσότερους χρήστες-προστηθέντες του αδειούχου. Παράλληλη πρόσβαση στo συμφωνημένο περιεχόμενο με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης/αριθμό αναγνώρισης από περισσότερους του ενός χρήστες-προστηθέντες δεν είναι δυνατή. Όταν διαπιστωθεί ότι ο ίδιος κωδικός πρόσβασης/αριθμός αναγνώρισης χρησιμοποιείται από περισσότερους τους ενός χρήστες χωρίς να έχει δοθεί η σχετική άδεια από τον πάροχο, αυτός δικαιούται να κλειδώσει τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης/αριθμό αναγνώρισης και να διακόψει την πρόσβαση στο συμφωνημένο περιεχόμενο.

            Ο αδειούχος συνομολογεί ότι οι παρόντες όροι χρήσης του www.hairplus.gr δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον πάροχο, συνεπώς ο αδειούχος και οι χρήστες-προστηθέντες αυτού θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης αυτής.

            Ο αδειούχος και οι χρήστες-προστηθέντες αυτού οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον www.hairplus.gr ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση του περιεχομένου του www.hairplus.gr από τον αδειούχο και τους χρήστες -προστηθέντες αυτού, βαραίνει αποκλειστικά τον Αδειούχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  – ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

            Ο πάροχος οφείλει:

            Να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να θέσει στη διάθεση του αδειούχου το συμφωνηθέν περιεχόμενο μέσω του Παγκοσμίου Ιστού καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόσβασης για απεριόριστη χρήση.

            Να εξασφαλίσει ότι ο διακομιστής του διαθέτει επαρκή ικανότητα και ταχύτητα σύνδεσης για να παρέχει στον αδειούχο μια ποιότητα υπηρεσιών συμβατή με τα ισχύοντα πρότυπα στον κλάδο παροχής πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση στον Παγκόσμιο Ιστό.

            Να προβεί σε όλες τις δυνατές απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση του αδειούχου στο συμφωνηθέν περιεχόμενο το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας του www.hairplus.gr.

            Η πρόσβαση στο συμφωνηθέν περιεχόμενο παρέχεται καθημερινά επί 24ώρου βάσεως, εκτός από περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους για λόγους συντήρησης ή άλλων τεχνικών επεμβάσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία τους, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως στον αδειούχο, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του παρόχου (όπως ενδεικτικά η διακοπή της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, η διακοπή ηλεκτροδότησης κ.λπ.).

            Ο πάροχος, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος www.hairplus.gr, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός του τόπος www.hairplus.gr καθώς και ο διακομιστής (server) μέσω του οποίου παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του www.hairplus.gr στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

            Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους (όπως ενδεικτικά links, hyperlinks ή διαφημιστικά banners) παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών πλην όμως ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο www.hairplus.gr. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του δικτυακού τόπου www.hairplus.gr βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

            Η ιστοσελίδα www.hairplus.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Hair plus. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Hair plus, το ηλεκτρονικό της κατάστημα και τα προϊόντα της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Hair plus, προστατεύονται δε από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Ο αδειούχος και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες-προστηθέντες αυτού δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επ΄ αυτών. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση από σας οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι σε περίπτωση προσβολής η Hair plus θα προστατεύσει άμεσα και με κάθε νόμιμο τρόπο όλα τα δικαιώματά της.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

            Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής του δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για λόγους ανωτέρας βίας, ή λόγω άλλης αιτίας που είναι εκτός του ελέγχου του και δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του, εφόσον δεν μπορούσε να αποφευχθεί με την άσκηση της δέουσας προσοχής και επιμέλειας από πλευράς του. Σε κάθε περίπτωση πάντως που επέρχεται τέτοιο γεγονός κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταβάλει ανά πάσα στιγμή εύλογες προσπάθειες ώστε να εκπληρώσει εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

            Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει οποτεδήποτε την παρούσα συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος μόνο στην περίπτωση που το τελευταίο έχει διαπράξει από αποκλειστική δική του ευθύνη ουσιώδη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας αρχίσουν την επομένη ημέρα από την υποβολή σχετικής έγγραφης πρόσκλησης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

            Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.

            Ο πάροχος θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τον αδειούχο και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες/προστηθέντες αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων και για τους εξής σκοπούς : (α) την παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης του συμφωνηθέντος περιεχομένου στον αδειούχο και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες προστηθέντες αυτού, (β) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τιμολόγησης και άλλες παρόμοιες εργασίες που σχετίζονται με το συμφωνηθέν Περιεχόμενο. Η παραπάνω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται μόνο από τον πάροχο για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον πάροχο μπορείτε να επισκεφτείτε  την Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού μας τόπου.

            Ο Πάροχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

            Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

            Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

          Οι παρόντες όροι διέπονται  από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει από εν λόγω χρήση εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

            Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο.